Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Батьківська рада

Нормативна база щодо батьківської ради та батьківських комітетів

 

Положення про районну батьківську раду

Наказ УО від 25.05.2015 №123 Про скликання районної батьківської ради

Наказ ДО від 07.05.2015 №93 Про скликання Міського форуму батьківської громадськості «Про розвиток державно-суспільної моделі в системі освіти міста»

Пам'ятка для батьків

 

 

Погоджено

на конференції

від 29.08.2014 протокол №2

Введено в дію

наказом по Харківській спеціалізованій  школі І-ІІІ ступенів №18 Харківської міської ради Харківської області

від 01.09.2014 № 84

 

Директор  __________І.Ю.Стеценко

 

 

Затверджено

 на засіданні Ради Харківської спеціалізованої  школи І-ІІІ ступенів №18 Харківської міської ради Харківської області

від 11.09. 2014

протокол № 7

Голова Ради школи

 

______________ О.Г.Шаталова

 

 

Положення

про батьківські комітети

Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18

Харківської міської ради Харківської області

   Харків 2014

І. Загальні положення

 1.1. Положення про батьківський комітет школи визначає його функцію у державно-громадській системі управління загальноосвітнім закладом.

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їхнього навчання у школі.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН „Про права дитини”, „Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, Статутом школи та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини та цим положенням.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів або школи приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або школи.

1.5. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

1.6. Дане Положення розроблене на підставі Примірного  Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 №440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети(ради) загальноосвітнього навчального закладу»,  з урахуванням специфіки діяльності закладу та вимог до статутних документів, визначених у ст. 13 Закону України „Про об’єднання громадян”.

1.7. Легалізація (офіційне визнання батьківських комітетів) є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу керівника.

 ІІ. Мета, завдання, основні принципи діяльності

Батьківський комітет школи створюється з метою захисту законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу у відповідних державних, судових органах, а також для надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом із розвитку в учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення обов’язкового рівня базової підготовки.

         Основними завданнями діяльності батьківського комітету є сприяння створенню умов для:

-         формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиціЇ, становлення учнівського самоврядування;

-         виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;

-         формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

-         захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

-         здобуття учнями обов’язкової середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримка обдарованої молоді;

-         запобігання бездоглядності і безпритульності дітей у вільний від занять час;

-         всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;

-         залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учня, позакласної та позашкільної роботи;

-         організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;

-         вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоусторою.

Основними принципами діяльності комітетів є:

-         законність;

-         гласність;

-         колегіальність;

-         толерантність;

-         виборність;

-         організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;

-         підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків школи, класів.

 

ІІІ. Організація та зміст роботи батьківського комітету

3.1. Батьківський комітет школи, його голова та заступник обираються  на загальношкільних батьківських зборах на початку кожного навчального року строком на один рік. Його склад установлюється рішенням загальношкільних батьківських зборів. До нього входять представники батьківських комітетів класів.

3.2. Батьківський комітет класу обирається на батьківських зборах  класів у складі голови та парної кількості членів. Засідання проводяться тричі  на рік. За необхідності проводять позачергові засідання.Рішення приймаються простою більшостю голосів.

3.3. Батьківський комітет організовує допомогу школі:

- у вихованні національної самосвідомості, створенні умов, необхідних для розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи, їхньої самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності;

- у виконанні статті 35 Закону України „Про освіту”;

- для зміцнення співробітництва вчителів, учнів та їхніх батьків;

- у контролюванні за виконанням учнями та батьками Статуту школи, єдиних вимог до учнів;

- в організації харчування дітей;

- у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання учнів згідно з держстандартом;

- у зміцненні навчально-матеріальної бази школи

- в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій із різних напрямків виховної роботи;

- у профілактичній роботі з учнями, які схильні до правопорушень.

3.4. Комітет закладу, комітети класів планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень загальних зборів, рекомендацій керівника закладу, органів учнівського самоврядування, громадськості.  

Батьківський комітет школи та класні батьківські комітети мають право приймати своє рішення за наявності на засіданні не менше двох третин його членів.

3.5. Для обговорення та вирішення важливих питань, проведення звітів  батьківський комітет школи проводить свої засідання не менше 3 разів на рік та скликає  збори батьків -класні – не менше 4 разів на рік, загальношкільні – 3 рази на рік (у вересні,січні та червні).

3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва школи, а за необхідності – до відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.7. На класних батьківських зборах обов’язкова присутність класного керівника, на загальношкільних – директора школи, заступників директора, класних керівників та вчителів.

3.8. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетами та затверджуються їхніми головами.

3.9. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.10. Комітет закладу веде протоколи своїх засідань і зборів , які зберігаються у голови батьківського комітету.

 

ІV. Права та обов’язки батьківських комітетів

         Комітети мають право:

4.1. Брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах.

4.2. Встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров’я та життя учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.

4.3. Звертатися до директора, класного керівника, педагогічної  ради школи щодо роз’яснення стану і перспектив роботи та з окремих питань, що турбують батьків.

4.4. Порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав.

4.5. За необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи.

4.6. Скликати позачергові батьківські збори.

4.7. Сприяти покращенню харчування учнів.

4.8. Сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування школи.

4.9. Брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів.

4.10. Звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей.

4.11. Виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, з організаційно-господарчих питань, щодо покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

4.12. Заслуховувати інформацію директора школи про стан і перспективу роботи школи, про розгляд пропозицій батьківського комітету та їх реалізацію. Бути відзначеними грамотами та іншими формами морального заохочення.

4.13. Приймати звіти класних батьківських комітетів і виносити рішення про покращення їхньої роботи, заслуховувати повідомлення деяких батьків про виконання ст.35 Закону України „Про освіту”.

4.14. Скликати батьківські збори.

4.15. Сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу, благодійної допомоги батьків або осіб,які їх замінюють, добровільних пожертвувань і цільових внесків фізичних і юридичних осіб у вигляді коштів, матеріалів, виконаних робіт або іншої допомоги, не забороненої чинним законодавством України.

4.16. Залучати батьків до участі у керівництві гуртками, дитячими громадськими організаціями та іншими видами позакласної та позашкільної роботи.

         Комітети зобов’язані:

-     надавати інформацію про свою діяльність на прохання директора школи або відповідного органу управління освітою;

-     залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

-      організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у     навчальному закладі з метою збереження життя та здоров’я учнів;

-     у разі потреби звітувати перед загальними зборами.

4.17. Голова комітету школи є членом ради школи. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.18.  Голова комітету школи  є  членом комісій по оприбуткуванню та списанню матеріальних цінностей, затверджених наказом  по школі.

4.19. Голова комітету школи має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.20. Голова комітету (або члени) може бути членом атестаційної комісії та брати участь у її засіданнях щодо присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям.

4.21. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів засідань ради закладу.

4.22. Комітети можуть виконувати інші функції, передбачені статутом закладу.

 

 

 

Погоджено

на конференції

від 29.08.2014. протокол № 2

Введено в дію

наказом по Харківській спеціалізованій  школі І-ІІІ ступенів № 18 Харківської міської ради Харківської області

від 01.09.2014 № 84

 

Директор  __________І.Ю.Стеценко

 

 

Затверджено

 рішенням Ради Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 Харківської міської ради Харківської області

 від 11.09.2014

протокол № 7

Голова Ради школи

 

 

______________О.Г.Шаталова

 

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 18 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                    Харків  2014

Загальні положення

  Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», створюється Рада Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 Харківської міської ради Харківської області.

 Рада ХСШ №18 ( далі – Рада ) – це постійно діючий у період між конференціями орган громадського самоврядування.

У своїй діяльності Рада керується Законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Статутом ХСШ №18, цим   Положенням.

 

}2.   Мета, завдання і принципи діяльності ради закладу

   Метою діяльності Ради є:

      сприяння демократизації навчально-виховного процесу;

     об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективу, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

-         формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління;

-         розширення колегіальних форм управління;

-         підвищення ролі громадскості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

    Основними завданнями Ради є:

 - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з   

    сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

 -  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку;

-         формування виховного середовища;

-         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

пошуків і дослідно–експериментальної роботи педагогів;

-        сприяння організації дозвілля, оздоровлення учнів, фізичної культури та пропаганді здорового способу життя;

-       ініціювання дій, що сприяли б неухільному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-        стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримка обдарованих дітей;

-         зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та ХЗОШ № 54 з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

2.3    Рада закладу діє на засадах:

     -    законності;

     -    гласності;

     -    колегіальності ухвалення рішень;

     -    добровільності і рівноправності центру.

 

 Структура Ради та організація її діяльності.

3.1 До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків та громадськості. Представники в Раді і загальна її чисельність визначаються конференцією закладу.

Рішення про дострокове припинення члена Ради з будь–яких причин приймаються виключно конференцією.

 3.2    На чергових виборах склад Ради оновлюється не меньш ніж на третину.

 }3.3    Рада працює за планом, що затверджується  конференцією.

      Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не   

      меншою  4 разів на навчальний рік.

3.4 Очолює Раду закладу голова, який обирається їз складу Ради. 

       Голова Ради може бути членом педагогічної Ради.

       Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

3.5  Засідання ради може скликатися його головою, або з ініціативи   

       директора закладу, а також членами Ради.

 3.6       Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або  

        тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.Склад комісії і зміст їх   

        роботи визначається Радою.

 3.7       Члени Ради мають право вносити на розгляд усі питання що стосуються діяльності закладу, пов’язаною з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 3.8       Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявністю на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівності голосів вирішальним є голос голови Ради.

      3.9  Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту    

            закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного

            колективу, учнів, батьків, або осіб які їх замінюють, та громадскісті.

3.10 У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

 

3.11                  Рада закладу:

-         організовує виконання рішень конференції;

-         вносить пропозиції, щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-        спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

-      разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;

-        затверджує режим роботи школи;

-       сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-        приймає рішення спільно з педагогічною Радою про представлення до нагородження випускників золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-       разом із педагогічною Радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини, робочих навчальних планів, враховуючи можливість, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства, Держави;

-         погоджує робочий навчальний план на кожен рік;

-        заслуховує звіти голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-         бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-       виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-          вносить на розгляд педагогічної Ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-        ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-         сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадскість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-         бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстежені житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-         сприяє педагогічній освіті батьків;

-       сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплати періодичних видань;

-         розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

-        організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

      розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

         вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

     розглядає питання надання благодійної допомоги у вигляді будівельних матеріалів, матеріальних цінностей, господарчих товарів, меблів, канцтоварів, оргтехніки, медикаментів, спецодягу, оформлення наочності, виконання аварійних та ремонтних робіт.

                Статутом можуть визначатися й інші повноваження Ради навчального закладу, що не суперечать чинному законодавству.