Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Виховна робота

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТИ
 

АКТУАЛЬНО: 2019-2020 навчальний рік

 
 
 
Міжнародні документи
 
 
 
 
 
 
Закони України
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укази Президента України
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розпорядження, Постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України
 
 
 
 
 
 
 
 
Загальнодержавні програми
 
 
 
 
Концепції
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міністерство освіти і науки України
 
 
 
 

від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

від  04.04.2016 № 361 «Про заходи з виконання плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік».

від 23.03.2016 № 312 «Про затвердження плану заходів у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру».

від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».

від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

від 08.04.2015 № 412Наказ МОН України «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

від 07.08.2014 № 910 «Про скасування наказу МОН від 24.05.2007 «Про заборону використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу».

від 28.08.2013 №1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності».

від 30.06.2011 № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї».

від 29.03.2010 № 255 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв».

від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми».

Лист МОН від 30.07.2014 № 1/9-385 "Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами; поведінки у надзвичайній ситуації".

ВАЖЛИВО!
 

Система виховної роботи в школі розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» Конвенції ООН про права дитини, статуту навчального закладу. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору. В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина-патріота своєї держави, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя. Одним із основних завдань, які поставив перед собою педагогічний колектив школи – це створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки, формування в учнів свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих. Характер виховання повинен передбачити глибоке розуміння вчителем фізіологічної природи вихованців їх індивідуальні риси та можливості, повагу до особистості дитини.

 

 

На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

 

Місія школи з виховної роботи:

формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Завдання виховної системи:

 • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

 • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

 • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.

 • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

 • Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху/

 •  

Виховна робота реалізується за такими напрямками:

 • Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.

 • Виховання правової культури та профілактика правопорушень.

 • Пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.

 • Національно-патріотичне виховання.

 • Екологічне виховання.

 • Культурологічне виховання.

 • Організація позаурочної діяльності учнів через гурткову, секційну, факультативну, дослідницьку та науково-пошукову роботу.

 

Система виховної роботи школи забезпечує:

 

 • активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

 • розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;

 • згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;

 • соціальну захищеність і підтримку учнів;

 • співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;

 • співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;

 • концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Управління шкільною виховною системою здійснюється через конкретизацію цілей виховання, розширення видів діяльності, введення інновацій у виховний процес, діяльність соціально – психологічної служби розширення взаємодій з середовищем. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу. Тому в школі визначено коло питань для приоритетного вирішення сутності виховного процесу, функцій, які спрямовані на розв’язанні проблеми становлення творчої особистості.

У центрі виховного процесу є особистість – її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самосвідомість, характер. Уся виховна робота школи спрямована на кінцевий результат — випускника Школи життєтворчості, який повинен володіти наступними якостями, вміннями.

Основними принципами організації виховного простору школи життєтворчості є:

 • Максимально можлива свобода учня у виборі форми та міри власної участі у виховному просторі.

 • Створення сприятливих можливостей щодо розвитку та здійснення життєтворчості учня, набуття та реалізації ним індивідуально-особистісних технологій життєтворчості.

 • Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань, вироблення індивідуального плану участі у виховному просторі.

 • Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, здібностей, стилю життя, актуального стану його життєвої компетентності.

 • Орієнтація на самостійну активну участь учня у виховному просторі;

 • Обов’язковий самоаналіз та самооцінку учнем власних результатів.

 

Структура виховної роботи навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

 

 

 

 

 

План виховної роботи

Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів №18

 

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ

 

1.1. Аналіз виховної роботи

              Протягом 2017/2018 навчального року виховна робота в школі була спрямована на розв’язання шкільної проблеми «Становлення моральності учнів через створення  природовідповідного, здоров’язберігаючого та  здоров’яформуючого  освітнього простору». 

Метою виховної роботи є створення природовідповідного, здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого освітнього середовища, що забезпечує становлення моральності учнів. 

Основні завдання виховної роботи  школи: 

1. Забезпечення виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, дотримання Конституції України, Декларації прав людини, Конвенції прав дитини. 

2.  Створення комфортних умов для навчання, виховання та розвитку учнів. 

3. Збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я учнів. 

4. Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб. 

5. Сприяння становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації і гуманізації відносин між учнями і педагогами, школою і родиною. 

6. Виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і до себе 

7. Оволодіння сучасним інструментарієм вивчення особистості дитини, новими технологіями, прилучення до перспективних моделей педагогічного досвіду і набуття власного в широкій і різноманітній практиці. 

8. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу. 

Поставлені завдання вирішуються педагогічним колективом на достатньому рівні. Головна увага приділяється формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.  

Основні напрямки колективної творчої діяльності учнів у 2017/2018 навчальному році сплановані згідно з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів у загальноосвітніх навчальних закладах», національною стратегією розвитку освіти в Україні до 2021 року, Концепцією національно-патріотичного виховання учнівської молоді. 

У рамках реалізації завдань ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави протягом 2016/2017 навчального року проведені такі традиційні заходи:  

- Свято першого дзвоника – 1 вересня;

- Єдиний урок знань за темою «25 років незалежності» - 1 вересня;

- зустрічі з ветеранами до Дня партизанської слави (вересень); Дня визволення України від нацистів (жовтень), Дня Захисника України (жовтень), Дня Збройних Сил України (грудень);

- заходи щодо вшанування жертв голодомору – листопад;

- Всеукраїнський тиждень права – грудень;

- заходи до Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС - грудень;

- Місячник національно-патріотичного виховання – грудень.

- заходи до річниці виведення військ із Афганістану – лютий;  

- покладання квітів до меморіальної дошки Віталія Смирнова, учасника бойових дій в Афганістані – лютий; 

- заходи до річниці аварії на ЧАЕС – квітень;   

- урок мужності, присвячений Дню Перемоги - травень; 

- відкриття меморіальної дошки випускника школи Валерія Черевика, учасника бойових дій в Афганістані – травень;

- покладання квітів до меморіальної дошки Петра Кандаурова – травень;  

- лінійка пам’яті біля меморіального знаку Володимира Кашуби та пам’ятного знаку загиблим в концтаборах – травень; 

- свято до Дня вишиванки, Дня науки – травень; 

- свято Останнього дзвоника – травень;  

- участь у міському флеш-мобі «Діти Харкова за мир» - червень. 

Учні школи приєдналися до таких благодійних акцій, спрямованих на допомогу військовим – захисникам України, як «Ми разом»,  «Оберіг для солдата»,  «Від серця до серця», «Допомога воїнам АТО», «Напиши листа захиснику України».  Подяку від Спілки ветеранів АТО за перемогу в творчому конкурсі «Мрії про Україну» отримали учениця 10-А класу Гринько Таїсія та учень 4-Б класу Лохмачов Михайло

З метою національно-патріотичного виховання у кожному кабінеті поновлено куточки української символіки, поповнено експозицію Залу історії школи «Пам'ять про подвиг живе у серцях». Волонтерами школи були рознесені листівки-привітання ветеранам мікрорайону школи з Днем Перемоги. Учні школи відвідали історичний музей та побували на Висоті маршала Конєва. Учні 10-А і 11-А класу відвідали Харківське гвардійське вище танкове командне училище. Учні ознайомилися з побутом, службою солдатів, на власні очі побачили військову техніку та зброю гвардійців. Цей захід було проведено з метою формування у молоді готовності до захисту Вітчизни, розвитку бажання проходити службу у Збройних силах України та професійного самовизначення. 

У рамках реалізації ціннісного ставлення особистості до культури і мистецтва були організовані екскурсії до театру музичної комедії, театру юного глядача, театру «Мадригал». 

Учні школи в 2017/2018 навчальному році прийняли участь в таких районних і міських конкурсах: 

 • фестиваль традиційного фольклорно-обрядового мистецтва «Покуть» - Музиченко Тетяна (8-Б) І місце в номінації «Традиції зимових народних свят в Україні»

 • міський конкурс учнівських творчо-пошукових робіт «Мій родовід» - переможці Музиченко Тетяна (8-Б) та Жеваго Олександр (10-А); 

 • фестиваль-конкурс творчої молоді Харкова «Місто талантів – 2017» - І місце в номінації «Вокальна майстерність» Свірщ Карина (10-А); 

 • районний фестиваль дружин юних пожежних – І місце в районі команда «Прості питання» (7-А);

 • районний фестиваль-конкурс «Калейдоскоп народів світу» – ІІ місце казка «Аліса в країні чудес» (7-А);

 • міський конкурс учнівських проектів «Харків очима небайдужих дітей» - перемога в номінації Нікітюк Віталіна (4-Б);

 • конкурс проектів «Якби мером був я» - переможець в номінації «Кращий туристичний проект» Кравченко Артем (10-А);

 • конкурс КВК – 2 місце команда 10-А класу;

 • інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» - 2 місце команда 10-11 класів;

 • квест «Знавці українського козацтва» - 2 місце команда 8-Б класу.

Учні школи брали участь в різноманітних конкурсах дитячого малюнку: «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», «Учні - захисникам України», «Охорона праці очима дітей», «Чорнобиль – скорбота поколінь», «Я маю право».

Силами учнівського самоврядування підготовлені шкільні свята до Міжнародного Жіночого дня, Дня космонавтики, Дня Перемоги, Дня Європи, Дня Науки, Дня вишиванки (керівники Жеваго Юлія Генріхівна та Жужельська Олена Іванівна).  

Наші учні завжди активно беруть участь в районному конкурсі «Учень року». В цьому році Гринько Таїсія посіла І місце в номінації «Лідер року», ІІ місце - Кривошея Олександра в номінації «Інтелектуал року», ІІІ місце – Глухова Олена в номінації «Спортсмен року».

У рамках реалізації завдань ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини і людей в школі проводились заходи до Дня матері, Дня виведення військ з Афганістану, Дня пам’яті аварії на Чорнобильській АЕС. В школі проходили зустрічі учнів з ветеранами другої світової війни, учасниками бойових дій в Афганістані, ліквідаторами ЧАЕС, членами Ради ветеранів Південної залізниці та членами Ради ветеранів Холодногірського району. 

Традиційними в школі є сімейно-спортивні свята, які проходять в травні. Учні молодших класів разом з батьками і вчителями виходять на природу до Залютинського лісу, спілкуються, проводять різноманітні спортивні ігри та конкурси. Учні 10-А класів взяли участь в міському флеш-мобі «Діти Харкова за мир», присвяченому Дню захисту дітей. 

 У рамках реалізації завдань ціннісного ставлення особистості до природи в школі розроблено цикл Екологічних місячників «Золота Осінь», «Весела Зима», «Зелена Весна». В рамках Екологічного місячника «Весела Зима», який проходить традиційно в січні, проходили різноманітні заходи: конкурс на кращу годівницю, конкурс плакатів «Наші друзі - птахи», екологічна гра «Зимовими стежками». В рамках Екологічного місячника «Зелена Весна», який проходить в школі в квітні, проводилися такі заходи: День довкілля, конкурс поробок з екологічного матеріалу, конкурс плакатів «Мій біль - Чорнобиль».  

Кожен клас підготував і реалізував екологічний проект: 

- учнями 5-Б і 7-Б класів поновлено Зелений куточок на ІІ поверсі; 

- учнями 6-А і 9-А класів поновлено Зелений куточок на ІІІ поверсі; 

- учнями 8-А і 8-Б класів організовано збір макулатури; 

- учнями 7-А і 10-А класів організовано збір батарейок; 

- учнями 5-Б і 6-Б класів організовано сортирування сміття.   

Протягом навчального року учнівським самоврядуванням дитячої юнацької громадської організації «ЮНЕК» були проведені такі акції: «Чиста школа – чисте місто – чиста Земля» та «Шпаківниця для птахів». Кращі шпаківні для птахів були зроблені учнями молодшої школи та розвішані на території школи і прилеглого парку. Також проведені рейди «Школа – наш дім, ми господарі у ньому», операція «Хвилина береже годину», розвішані таблички екологічного спрямування.

Учні школи прийняли активну участь в конкурсі екологічних проектів і коміксів на базі Харківського національного університету «Харківський політехнічний інститут». Переможцями конкурсу проектів стали Свірщ Карина (10-А) та Ватуня Ольга (8-Б), переможцем конкурсу коміксів стала Гринько Таїсія (10-А). Учениці 7-А класу Вітченко Поліна, Денисенко Аліна та Кривошликова Віталія стали лауреатами конкурсу екологічних коміксів.

Дитяча юнацька організація «ЮНЕК» стала активних учасником Всеукраїнської акції «Heppі Мяу для Мурчика». Члени ДЮГО зібрали понад 70 кг корма для тварин та відвезли в притулок для собак та кішок, за що отримали грамоту Благодійного Фонду «Щаслива Лапа» за небайдужість до проблем безпритульних тварин та активну підтримку діяльності фонду «Heppi Paw».

В рамках напрямку ціннісного ставлення особистості до себе та з метою профілактики негативних явищ і пропаганди здорового способу життя в школі пройшли такі заходи: 

-  Місячник профілактики негативних явищ - лютий; 

-  рейди «Урок» - січень, березень, травень; 

-  День цивільного захисту – квітень;

-  День здоров’я  – травень; 

-  День захисту дітей – червень. 

Учні школи активно приймають участь в спортивних змаганнях. Збірна команда нашої школи посіла ІІІ місце в районних змаганнях з бадмінтону. В районному турнірі з футболу хлопці середньої групи вибороли ІІІ місце. В районному турнірі з баскетболу хлопці старшої групи також посіли ІІІ місце.. Команда юнаків четвертий рік поспіль брала участь в обласних змаганнях з пожежно-прикладного спорту, але посіла лише п’яте місце.

 Педагогічним колективом постійно проводиться систематична робота щодо запобігання дитячому травматизму: викладається курс «Основи здоров'я», класні керівники проводять бесіди з протипожежної, радіаційної безпеки, запобігання травматизму від ВНП та випадків утоплення, правил поводження з електроприладами; правила поводження в суспільних місцях, правила дорожнього руху та протипожежної безпеки. У школі працюють загони ДЮП та ЮІР. В березні та квітні агітбригади ДЮП та ЮІР проводили показові виступи для учнів молодших класів. 

Протягом 2016/2017 навчального року з метою профілактики безпеки життєдіяльності і попередження дитячого травматизму проведені такі заходи: 

- Місячник профілактики правопорушень - листопад;

- рейд «Урок» - вересень, жовтень, листопад;

- рейд «Діти вулиць» - жовтень, грудень

- тиждень фізкультури та спорту – вересень;

- День здоров’я в спортивному комплексі «Шато-лєдо» - грудень;

- Місячник безпеки на воді – березень; 

- тиждень охорони праці в школі – квітень; 

- малюнків «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» - травень; 

- тиждень безпеки дорожнього руху – травень. 

 

 Педагогічний колектив школи також проводить певну роботу щодо профілактики правопорушень серед учнівської молоді. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки. В школі ведеться суворий контроль за відвідуванням учнями уроків, відсутність учнів в школі фіксується в журналі обліку відвідування учнями школи. На кінець ІІ семестру учні нашої школи на обліку в поліції не перебувають. На обліку в ССД перебувають дві родини, які опинились в скрутних життєвих обставинах. Це родини Степанова Кирила (4-Б) і Степанової Карини (2-В) та Постолюк Єлизавети (5-А). На внутрішкільному обліку перебуває два учня: Панкратова Аміна (9-А) та Заброда Артем (7-Б). Учні були поставлені на облік за незадовільну поведінку.  На обліку в секторі ювенальної превенції Холодногірського відділу Національної поліції України не знаходиться жодного учня.

Таблиця 1

Кількість учнів, які перебувають на обліку

з/п

Категорія

2013/2014 навч. рік

2014/2015 навч. рік

2015/2016 навч. рік

2016/2017 навч. рік

2017/2018

навч. рік

1.

Учні, які перебувають на внутрішкільному обліку

2

2

0

2

2

2.

Родини, які опинились в СЖО та перебувають на обліку в ССД

0

2

2

3

2

3.

Учні, які перебувають

на обліку в секторі ювенальної превенції

0

0

0

1

0

 

Робота з батьками в 2017/2018 навчальному році була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Протягом семестру проведені загальношкільні батьківські збори: 5-11 класів – квітень, 1-4 класів травень. На батьківських зборах розглядалися такі питання як виховання свідомого ставлення до свого здоров'я, робота з попередження дитячого травматизму, виконання Законів України «Про загальну середню освіту», питання національно-патріотичного виховання, забезпечення гарячим харчуванням, профілактика правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі. В школі працює правовий лекторій для учнів 5-11 класів та правовий всеобуч для батьків (керівник Касімова Марина Борисівна). 

Протягом ІІ семестру в школі працювало 8 гуртків: гурток «Юний журналіст», «Влучний стрілець», «Основи біоетики», «Юні квітникарі», два гуртки «Мистецтво нашого народу», «Дивосвіт» та спортивний гурток «Таеквондо». Традиційно на базі школи працюють гурток здорового способу життя «Гармонія та досконалість» від ЦДЮТ №5, «Моделювання іграшок-сувенірів» від ЦПО «Старт» №4 та «Волейбол» від КДЮСШ №8. Разом до гурткової роботи залучено 70% учнів школи.  

Таблиця 2

Охоплення учнів закладу освіти позашкільною діяльністю

Навчальний рік

Загальна

кількість

учнів

Кількість

гуртків на

базі ЗНЗ

Кількість учнів у гуртках на базі ЗНЗ

Відсоток від загальної кількості учнів у ЗНЗ

2012/2013 н.р.

450

4

150

34%

2013/2014 н.р.

455

5

160

35%

2014/2015 н.р.

480

7

170

35%

2015/2016 н.р.

505

6

155

31%

2016/2017 н.р.

510

8

200

39%

2017/2018 н.р.          490 7 210 42,8%

 

 

Із таблиці 34 видно, що в порівнянні з минулими роками відсоток учнів, охоплених позашкільною діяльністю, збільшився за рахунок збільшення числа гуртків.

Висновки: виховна робота була і залишається важливим компонентом навчально-виховного процесу в школі. Вона сприяє становленню особистості дитини як творця, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями та педагогами, школою й родиною.

Виховний процес в школі оцінюється в цілому батьками, учнями і вчителями позитивно, тобто здійснюється майже завжди планомірно за допомогою відповідної системи, що включає класно-урочну і позаурочну роботу. В навчальному закладі існує співпраця між сім’єю та школою: працюють батьківські комітети, спільноти батьків, проводяться батьківські збори, дні відкритих дверей для батьків, під час яких надається багато інформації про школу і виховання дітей. На достатньому рівні організована гурткова робота.

Класні керівники намагаються створювати у класних колективах атмосферу взаємної доброзичливості, взаємоповаги, взаємодопомоги і вважають це не тільки професійним обов’язком, а й систематичним процесом взаємодії. Більшість дітей почувають себе захищено і комфортно у своїх колективах.

Виховна робота в школі сприяє формуванню світогляду і активної життєвої позиції учнів. У закладі проводяться заходи, які збуджують чутливість до людської біди, формують у дітей такі якості як людяність, порядність, чесність, справедливість. Тобто учні орієнтовані на формування у них позитивних рис характеру. Аналіз виховних заходів свідчить про те, що виховна робота здійснюється на достатньому рівні.

Але в організації виховної роботи є певні недоліки:

 • у класних колективах не розроблений проект власної системи виховання;

 • до планування й проведення форм виховної діяльності недостатньо залучалися представники учнівського самоврядування школи й класів;

 • проведення загальношкільних та класних заходів в основному спрямоване на масове охоплення учнів позакласною діяльністю, в якій не кожен вихованець може проявити власні здібності, нахили, інтереси.

 •  

1.2. Аналіз профорієнтаційної роботи

Професійна орієнтація – система організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями необхідних знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку.

Правильний вибір професії – це моральне задоволення, висока самооцінка. Водночас – це й висока продуктивність праці, висока якість продукції. Вибір професії – точка, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, де можливе й необхідне поєднання особистих і загальних інтересів.

Провідна роль у цій роботі належить класному керівникові. Він протягом тривалого часу спостерігає за учнями свого класу, вивчає їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактує з батьками, знає виховний потенціал кожної сім'ї. Це дає йому змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні.

Серед форм такої роботи, що виконують класні керівники, найефективнішими є: екскурсії, зустрічі з фахівцями, колишніми випускниками, вечори, диспути, конференції, класні години, заняття в гуртках, факультативи, що дає їм змогу спостерігати за розвитком у школярів професійних інтересів.

В рамках ціннісного ставлення особистості до праці в школі проводиться профорієнтаційна робота зі старшокласниками. Основним напрямом профорієнтаційної роботи в школі є співпраця з вищими навчальними закладами міста Харкова. В рамках такої співпраці проводяться зустрічі учнів з деканами, завкафедрами та провідними викладачами.

Протягом навчального року відбулися зустрічі учнів 9-11 класів з представниками вищих навчальних закладів: НТУ «ХПІ», ХАІ, ХНУ ім. Каразіна, ХНФаУ. Учні 9-х класів познайомились з умовами вступу до торгово-економічного коледжу та ЦПТО №4.

З питань профорієнтаційної роботи школа активно співпрацює з міським територіальним центром зайнятості. В школі встановлено стенд «Барометр професій», який поповнюється новими матеріалами щомісяця.

З огляду на важливу роль у професійному самовизначенні учнів, їхніх батьків особливе значення має співпраця в професійній роботі школи і сім’ї. Тому школа намагається направляти зусилля батьків на створення умов для розвитку інтересів, схильностей і здібностей їхніх дітей. Вибір професії для кожної молодої людини – це вибір свого місця в житті, подальшого шляху навчання і праці. Для свідомого вибору професії в школі організовуються зустрічі з представниками професійних та вищих навчальних закладів, відвідування «Днів відкритих дверей» навчальних закладів, виставок «Освіта та кар’єра», ярмарки вакансій, проведення предметних тижнів.

Профорієнтаційна робота з дітьми і молоддю шкільного віку здійснюється також на рівні міжпредметних зв’язків під час навчальних занять з базових дисциплін, а також шляхом модульного введення додаткових предметних курсів спеціального (профілізуючого) призначення. Такі навчальні курси забезпечують пролонговану мотивацію школярів до пізнавальної діяльності, підтримують їхній індивідуально-особистий інтерес до тієї чи іншої спеціальної галузі знань.

Традиційно в вересні проходить міський захід «Ніч науки», в рамках якого учні школи відвідують кращі вищі навчальні заклади міста, де можуть ознайомитися з презентацією закладу та обрати майбутню професію.

Отже, профорієнтаційна робота в школі відзначається системністю, цілеспрямованістю, концептуальною визначеністю, здійснюється належним чином, у різних формах та різноманітними методами.

 

1.3. Аналіз роботи з соціального захисту учнів

Важливим аспектом роботи школи є соціальний захист дітей. Дане питання постійно розглядається на педрадах, нарадах при директорі, Раді школи, Раді профілактики правопорушень, засіданнях учнівської Ради «ЮНЕК». Проведено заходи щодо підвищення якості роботи педагогічного колективу з дітьми різних соціальних категорій.

Основними напрямами роботи щодо забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку. На початку кожного навчального року з метою обліку дітей і сімей, які потребують соціальної підтримки, проводиться огляд з охорони дитинства, під час якого складаються соціальні паспорти класів, оновлюється банк даних сімей та дітей пільгових категорій.

Банк даних дає змогу тримати на постійному контролі навчання, відвідування, умови проживання в сім’ях таких дітей, тримати в полі зору кожну дитину, яка потребує посиленої уваги з боку дорослих.

Практичний психолог та соціальний педагог у єдності з адміністрацією школи та класними керівниками в напрямку забезпечення підтримки школярів із соціально вразливих категорій активно співпрацюють з урядовими організаціями, державними органами. А саме: із Службою у справах дітей Холодногірського району, сектором ювенальної превенції Холодногірського відділу Національної поліції України, Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Холодногірського району, управлінням праці та соціального захисту Холодногірського району, комітетом у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Холодногірського району, з іншими офіційними утвореннями відповідного призначення.

У 2016/2017 навчальному році перебувало на обліку:

 • діти-сиріти та діти, які позбавлені батьківського піклування – 7 учнів;

 • діти, які потерпіли внаслідок Чорнобильської аварії – 2 учні;

 • діти з багатодітних сімей – 26 учнів;

 • діти-інваліди – 4 учня;

 • діти - напівсироти – 15 учнів;

 • діти матерів-одиначок – 17 учнів;

 • діти з малозабезпечених сімей — 14 учнів;

 • діти батьків-інвалідів – 2 учня.

Учням означених категорій надається безкоштовне харчування, організується матеріальна допомога (речі, подарунки до свят, грошова допомога тощо), створюються умови для безкоштовного оздоровлення в різні періоди календарного року, але переважно – в літній (як у пришкільному таборі, так і у приміських таборах), забезпечується можливість безкоштовної участі в інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах, спортивних змаганнях тощо.

Протягом 2016/2017 навчального року для учнів школи, що належать до соціально вразливих категорій, за допомогою урядових організацій і установ було забезпечено систематичне відвідування низки культурних, розвивально-естетичних заходів, серед яких вистави театру «Мадригал», Харківського обласного театру музичної комедії, театру «Тимур», Будинку актора, новорічні вистави з подарунками в Харківському академічному театрі опери та балету імені Лисенка..

В школі навчається 7 дітей, які позбавлені батьківського піклування, що складає 1,3% від загальної кількості всіх учнів. Всі учні забезпечені безкоштовним харчуванням, мають Єдиний проїзний квіток. Щорічно діти, позбавлені батьківського піклування, отримують матеріальну допомогу з фонду загальнообов’язкового навчання.

Отже, уся робота в закладі щодо забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій ретельно контролюється, здійснюється у системі і цілеспрямовано; постійно вивчається шляхом моніторингу з метою удосконалення та своєчасного усунення прогалин. Це і забезпечує щодо такої роботи стабільність у показниках результативності на високому рівні.

 

1.4. Аналіз роботи з організації медичного обслуговування учнів та

педагогічних працівників

Медичне обслуговування учнів школи здійснюють медичні працівники міської дитячої клінічної лікарні № 19 (одна медична сестра – 0,5 ставки).

Основними напрямками організації медичного обслуговування учнів є профілактична робота, яка складається з проведення імунопрофілактики та туберкулінодіагностики, аналізу захворювання, розроблення заходів щодо оздоровлення дітей, здійснення медичного контролю за фізичним вихованням, харчуванням, режимом навчання, проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, надання невідкладної медичної допомоги дітям, проведення поглиблених медичних оглядів, попередження травматизму, пропагування здорового способу життя.

У 2016/2017 навчальному році проведено поглиблений медичний огляд 130 учнів, виявлено 46 захворювань. Спеціалістами виділено патології:

- окулістом – 15 дітей з порушенням гостроти зору;

- невропатологом - 18 учнів з захворюваннями органів нервової системи, вегетативною дизфункцією, доброякісною внутрішньочерепною гіпертензією;

- кардіологом – 1 учень з хворобами серця та кровообігу;

- гастроентерологом – 1 учень з хворобами органів травлення;

- ендокринолог – 11 учнів з хворобами ендокринної системи.

Всі діти з виявленими патологіями направлені до спеціалістів за місцем проживання для докладного обстеження і лікування. Усі діти розподілені за групами здоров’я на три групи: основну, підготовчу, спеціальну. Всім дітям до 15 років проведено пробу на реакцію Манту, учні із вперше виявленою пробою направлені до тубдиспансеру для обстеження. Дітям після 15 років проведено флюорографічне обстеження. Щеплення дітям 14 років проти дифтерії, стовбняка та поліомієліту проводяться за наявністю вакцини.


Аналізуючи дані поглиблених оглядів за 2017/2018 навчальний рік порівняно з попередніми роками можна побачити, що не всі учні підлягали поглибленому огляду, а тільки учні 2001, 2004, 2007 року народження.

Але визначається велика кількість захворювань органів зору, нервової системи та ендокринної системи. Зменшилась захворюваність кістково-м’язової системи, органів травлення, сечовивідної системи і органів дихання. На першому місці знаходяться захворювання нервової системи, на другому – органів зору, на третьому – ендокринної системи, що пов’язано із великим навантаженням, а також з підвищеною емоційною напругою, яка характерна підліткам.

В класних колективах проведено бесіди із профілактики захворюваності учнів. Медичними працівниками школи особлива увага при профілактиці захворювань звертається на постійну пропаганду правильного режиму харчування, введення 100% гарячого харчування не тільки серед дітей молодших класів, але і середніх, і старших учнів. Здійснюється контроль за приготуванням дієтичного харчування, бо раціональне харчування сприяє не тільки зменшенню захворювань органів шлунково-кишкового тракту, але й знижує ризик виникнення інших хронічних захворювань.

Медичне обслуговування співробітників школи здійснюють медичні працівники поліклініки №24. Всі співробітники вчасно (за графіком) проходять щорічні медичні огляди та флюорографічне обстеження відповідно терміну проходження.

Показником рівня якості є в першу чергу ті заходи, які пропонуються від закладу або при ньому для відпочинку та оздоровлення дітям та дорослим. Влітку учні школи мали можливість оздоровитися на базі табору з денним перебуванням «Сонячні промінці». Тривалість зміни складала 14 робочих днів. Дворазове харчування в оздоровчому закладі здійснювалася на базі шкільної їдальні. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку, було організоване дієтичне харчування.

З урахуванням санітарно-гігієнічних вимог і норм, вікових особливостей та кількості дітей були виділені приміщення для обладнання ігрових кімнат. Для забезпечення потреб дітей та розвитку їх нахилів у школі під час відпочинку працювали бібліотека, спортивний зал, спортивний майданчик, комп’ютерний клас, шкільний музей.

Роботу в таборі сплановано так, щоб надати можливість кожному з дітей спробувати себе в різних справах, у виконанні особистих і колективних доручень, роботі в творчих групах; обов’язково враховується рівень контингенту і його вікові категорії, ступінь пізнавальних потреб, рівень зацікавленості в організованому дозвіллі. Діти вивчали правила поведінки школяра в екстремальних ситуаціях. Проводився цілий комплекс заходів щодо пропаганди екологічної культури, пропаганди здорового способу життя, конкурс плакатів та малюнка «Ми – на варті природи», «Ми за здоровий спосіб життя», екологічні десанти.

В таборі відпочинку працювали практичний психолог, соціальний педагог, керівники гуртків ЦДЮТ №5 та СЮТ №4, організовано проведення зустрічей з працівниками Центру соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді. Під час роботи табору організовано відвідування дітьми дитячої спортивної школи №8, басейну «Локомотив», вистав у Театрі юного глядача, музичної комедії, експозицій залізничного, історичного, художнього музеїв, екскурсії до ботанічного саду, планетарію, зоопарку тощо.

З метою охорони життя і здоров'я дітей працівниками табору проведені інструктажі з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил.

1.5. Аналіз роботи з організації харчування учнів

З метою організації якісного та повноцінного харчування учнів школи, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей у 2017/2018 навчальному році було організовано гаряче харчування учнів. Забезпечення харчуванням організовано згідно нормативно-правової бази.

З метою забезпечення якісним та повноцінним харчуванням учнів у навчальному закладі організоване харчування для учнів 1-4 класів (263 учні) та харчування для дітей пільгових категорій (станом на 26.06.2017 15 учнів), харчування молоком для учнів 1-х класів (75 учнів) за рахунок бюджетних коштів. Енергетична цінність раціону харчування відповідає віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних витрат і нормам харчування для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

У їдальні навчального закладу оформлено інформаційний куточок, де розміщено щоденне меню з переліком страв та їх виходом, режим роботи їдальні, графік чергування вчителів та вихователів, інформація про корисні страви.

Медичний супровід організації харчування дітей здійснює медична сестра школи.

Щоденне меню затверджується директором школи.

З метою контролю за кількістю відпущених порцій ведуться журнали щоденного обліку харчування учнів класу та дітей пільгових категорій.

Видача готових страв проходить після зняття проби медпрацівником закладу, при його відсутності іншою особою, відповідальною за організацію харчування (заступник директора, черговий адміністратор). Медпрацівник визначає фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах. Проби страв кожного прийому їжі зберігаються протягом доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня відповідно до вимог.

З метою додержання санітарно-протиепідемічного режиму на харчоблоці, виконання меню медичною сестрою проводилась санітарно-просвітницька робота серед персоналу і батьків з питань раціонального харчування, гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій. Контроль за дотриманням правил особистої гігієни персоналом, відсутністю гнійничкових захворювань, гострих респіраторних інфекцій фіксується у Журналі здоров’я працівників харчоблоку.

У 2016/2017 навчальному році для 7 дітей диспансерної групи організовано дієтичне харчування (2015/2016 навчальному році – 12 дітей). Списки учнів, які потребують дієтичного харчування, оновлюються протягом навчального року. Для цих учнів розробляється окремий вид страв у меню.

Безпечність та якість продуктів харчування та продовольчої сировини, що надходять до навчального закладу, контролюються медичною сестрою із відповідними записами у Журналі бракеражу сирої продукції за термінами реалізації і умовами зберігання. Продукти приймаються лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість.

Продукти харчування, продовольча сировина і тара зберігається у спеціально обладнаних коморах, овочесховищах, забезпечено дотримання санітарних норм і правил, у тому числі умови товарного сусідства, температурний режим. Для зберігання продуктів, які особливо швидко псуються, використовується холодильне обладнання. Температурний режим контролює медична сестра. Санітарно-гігієнічний режим на харчоблоці організовано відповідно до вимог, персонал забезпечено спеціальним одягом.

Під час приготування страв працівники харчоблоку дотримуються наступності виробничого процесу. Проводиться холодна і термічна кулінарна обробка продуктів із максимальним збереженням смакової якості і поживної цінності, зокрема вітамінів.

Кухонний посуд в достатній кількості, промарковано, використовується за призначенням. Харчові відходи збираються у спеціальні марковані ємності, відсоток відходів не перевищує 15 % від приготовлених страв.

Разом з тим під час організації харчування учнів виявлено ряд проблемних питань.

Потребує покращення матеріально-технічна база їдальні навчального закладу: необхідно оновити кухонне приладдя.

 

Харчування учнів школи здійснює комбінат дитячого харчування. Зауважень щодо роботи підприємства немає. З боку батьків скарг на якість роботи працівників їдальні не надходило. Проведене анкетування щодо якості організації харчування учнів школи дало позитивні результати. Батьки, в основному, задоволені харчуванням дітей, але були побажання щодо розширення асортименту страв та естетичного вигляду обідньої зали, які враховані працівниками шкільної їдальні.

Недоліки у роботі щодо організації харчування:

1. відсутність належного контролю з боку класних керівників щодо обліку учнів, які отримують безкоштовне харчування;

2. несвоєчасне оформлення документів на дітей пільгових категорій;

3. порушення у відповідності старав заявленим у меню приготованим;

4. виправлення або застосування коректора у Журналах обліку безкоштовного харчування учнів у шкільній їдальні.

У 2017/2018 навчальному році необхідно посилити увагу щодо роботи з:

 • організації харчування учнів пільгових категорій, а саме заповненню журналів класними керівниками та оформленню відповідних документів;

 • здійснювати контроль за дотриманням відповідності меню приготованим стравам;

 • посилити просвітницьку роботу серед батьків щодо споживання дітьми здорової їжі.

 

1.6. Аналіз роботи з попередження дитячого травматизму

Педагогічним колективом школи проводилася певна робота щодо запобігання всім видам дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу, так і в позаурочний час. В школі викладається курс «Основи здоров'я», класні керівники проводять бесіди з про­типожежної, радіаційної безпеки, запобігання травматизму від ВНП та випадків утоплення, правил поводження з електроприладами; пра­вила поводження в суспільних місцях.

Робота з профілактики травматизму проводилась згідно сумісного плану з районним відділом ДСНС України в Харківській області і патрульною поліцією Холодногірського відділу Національної поліції України. Крім того, класними керівниками 1-11 класів були проведені з учнями позапланові інструктажі щодо дотримання правил поведінки в навчальному закладі, на уроках фізичної культури, під час походів та екскурсій. На батьківських зборах розглядувались питання щодо дотримання правил поведінки учнями в навчальному закладі під час навчально-виховного процесу та в побуті.

В класних кімнатах обладнані тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях, підібрано відеоматеріали щодо запобігання різним видам дитячого травматизму. Відповідну інформацію для дітей та батьків розміщено на сайті школи.

Протягом 2016/2017 навчального року з метою профілактики безпеки життєдіяльності і попередження дитячого травматизму проведені такі заходи:

- Місячник безпеки дорожнього руху – вересень;

- День працівників цивільного захисту – вересень;

- єдиний урок «Безпека на дорозі – безпека життя» – вересень, травень;

- Місячник безпеки на воді – березень;

- День Цивільного захисту – квітень;

- тиждень охорони праці в школі – квітень;

- тиждень безпеки на дорозі – травень.

Аналіз числа випадків дитячого травматизму з учнями школи показав, що в 2016/2017 навчальному році рівень травмування дітей зменшився. Але було травмовано одного учня в позаурочний час, що свідчить про недостатню роботу класних керівників з питань профілактики травмування дітей в позаурочний час. 

Таблиця 5

Кількість випадків дитячого травматизму

Навчальний рік

Випадки травматизму

Всього

під час НВП

в побуті

2012/2013 н.р.

1

1

2

2013/2014 н.р.

0

2

2

2014/2015 н.р.

0

3

3

2015/2016 н.р.

1

1

2

2016/2017 н.р.

0

1

1

 

З метою вивчення правил безпечної поведінки та попередження дитячого травматизму в школі працюють загони «Юні інспектори руху» та «Дружини юних пожежних-рятівників». В березні та квітні агітбригади ДЮПР та ЮІР традиційно проводять показові виступи для учнів молодших класів.

 

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

 

2.1. Організаційні заходи

Місяць

Зміст роботи

Форма узагальнення

(де заслухо-вується)

Відповідальний

Відмітка про виконання

Протягом року

Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

Засідання МО класних керівників,

плани роботи МО

Гнатовська Т.М.

 

 

Про впровадження Концепції національно-патріотичного виховання

Засідання МО класних керівників,

плани роботи МО

Гнатовська Т.М.

 

 

 

Організація роботи методичного об’єднання класних керівників 1-4, 5-11 класів

Плани роботи МО

Голови МО

 

Надання допомоги класним керівникам які працюють 1- 2 роки з класними колективами

Консультації

Голови МО

 

Робота з попередження та профілактики правопорушень. Скоординувати діяльність педколективу, батьків, служби у справах дітей, районним відділом поліції з даного питання

За окремим планом,

наказ

Гнатовська Т.М.

Кучеренко Н.О.

 

Робота органу учнівського самоврядування дитячої юнацької громадської організації «ЮНЕК»

Засідання Ради «ЮНЕК», протоколи

Гнатовська Т.М.

Жеваго Ю.Г.

 

Організація роботи редакції шкільної газети (1 раз на квартал) та шкільних стіннівок (1 раз на місяць)

Випуск газети та стіннівок

Жеваго Ю.Г.

 

Серпень

 

 

 

Підсумки літнього оздоровлення

 

Засідання МО,

наказ

Гнатовська Т.М.

 

Організація роботи шкільних гуртків, секцій

Наказ

Графік роботи

Гнатовська Т.М.

 

Вересень

 

 

 

Організаційні учнівські збори в класних колективах. Вибори активів, організація чергування в школі та класах

Плани виховної роботи

Класні керівники

 

Вибори представників до Ради «ЮНЕК»

План роботи

Ради «ЮНЕК»

Жеваго Ю.Г.

 

Грудень, травень

 

 

 

Підведення підсумків роботи органів учнівського самоврядування школи та класів за семестр, рік

Збори Ради «ЮНЕК»

Звіти

Жеваго Ю.Г.

 

 

 

 

 

2.2. Напрямки виховної роботи

2.2.1. Традиції школи

Термін

Зміст роботи

Форма узагальнення

Відповідальний

Відмітка про виконання

Вересень

 

 

 

Свято Першого дзвоника. День знань

Урочиста лінійка

Гнатовська Т.М.

 

День партизанської слави

Виховні години

Класні керівники

 

Жовтень

 

 

 

День вчителя. Конкурс святкових букетів. Святковий концерт

Концерт, виставка

Гнатовська Т.М. Жеваго Ю.Г.

 

День Українського козацтва

План заходів

Гнатовська Т.М., Жеваго Ю.Г.

 

День Захисника України

Виховні години, зустрічі з військовими

Гнатовська Т.М. Жеваго Ю.Г.

 

Листопад

 

 

 

День української писемності

Зустрічі з письменниками

Караванська О.Б.

 

День пам’яті жертв Голодомору. Акція «Запали свічку»

Виховні години, акція

Гнатовська Т.М.

 

Грудень

Свято Миколая. Театралізовані вистави «Колядки та щедрівки»

Ранки

Жеваго Ю.Г.

 

Новорічні свята

«Ой прийшла зимонька-зима»:

 • ранки для 1-4 класів;

 • конкурс казок для 5-8 класів;

 • калейдоскоп розваг для 9-11 класів.

Ранки, вистави

Жеваго Ю.Г. Жужельська О.І.

 

Січень

 

 

 

День Соборності України

Інформаційний стенд,

виховні години

Гнатовська Т.М. Класні керівники

 

День вшанування героїв Крут

Виховні години, лекції

Класні керівники

 

Лютий

 

 

 

День вшанування героїв Небесної сотні

Виховні години, перегляд фільму

Гнатовська Т.М., класні керівники

 

Шкільне свято «Весела Масляна»

Ранки, шкільний ярмарок

Жеваго Ю.Г., класні керівники

 

Березень

 

 

 

Свято 8 березня. Святковий концерт силами учнівського самоврядування

 

Концерт

Жеваго Ю.Г.

 

Шевченківські дні

Конкурс читачів, виставка народної творчості

Кучеренко Н.О.

 

 

Квітень

 

 

 

Конкурс Великодніх писанок

Виставка

Жеваго Ю.Г.

 

День пам’яті «Чорнобильські дзвони»

Зустрічі з ліквідаторами аварії на ЧАЕС

Гнатовська Т.М. Класні керівники

 

Травень

 

 

 

Святкування Дня Перемоги.

Акція «Ветерани поруч з нами»

Зустрічі з ветеранами, покладання квітів

Гнатовська Т.М.

 

«Мамі вклонюсь до землі...»

Заходи до Дня матері.

Виховні години, концерт

Жеваго Ю.Г. Класні керівники

 

Святковий фестиваль «Віват, переможці!» (вшанування педагогів та учнів-переможців районних олімпіад, МАН, конкурсів,змагань)

Нагородження, концерт

Шелест Л.Ю., Гнатовська Т.М.

 

Свято Останнього дзвоника

Лінійка

Гнатовська Т.М., Жеваго Ю.Г.

 

Червень

 

 

 

Вручення документів про освіту учням 9-х, 11-х класів

Урочистий вечір

Гнатовська Т.М., Жеваго Ю.Г.

 

 

 

2.2.2. Громадянсько-правове виховання

 

Мета: формування громадянської та правової свідомості, систе­ми правових уявлень, вироблення навичок і потреб активної право­мірної поведінки; виховання поваги до закону, до норм колективного життя; формування етичної культури учнів, виховання милосердя, співпереживання.

Місяці

Зміст роботи

Форма узагальнення

Відповідальний

Відмітка про виконння

Протягом року

 

 

 

Організація роботи з профілактики правопорушень, злочинності та бездоглядності.

Лекції, бесіди, зустрічі

Гнатовська Т.М. Кучеренко Н.О.

 

Вересень

 

Проведення першого уроку до 26-ої річниці проголошення незалежності України

Уроки

Класні керівники

 

Оформлення куточка з прав дитини та розміщення даних про організації, до яких можна звернутися з приводу порушення прав дитини

Правовий куточок (стенд)

Касімова М.Б. Кучеренко Н.О.

 

Всеукраїнський День бібліотек

Виставка, зустрічі, лекції

Караванська О.Б.

 

Жовтень

 

 

 

Акція «Милосер­дя». Допомога людям похилого віку та людям з обмеженими фізичними можливостями

Акція

Волонтерський загін

 

 

Листопад

 

 

 

Місячник профілактики правопо-рушень серед неповнолітніх

За планом

Гнатовська Т.М.

 

Заходи до Дня толерантності

За планом

Жеваго Ю.Г.

 

Грудень

 

 

 

Всеукраїнський тиждень права

За планом

Гнатовська Т.М.

Касімова М.Б.

 

Січень

 

 

 

Тиждень протидії торгівлі людьми

За планом

Кучеренко Н.О.

 

Лютий

 

 

 

Місячник профілактики негативних явищ

За планом

Гнатовська Т.М.

 

Березень

 

 

 

Проведення лекції за участю представників місцевих інститутів громадянського суспільства на тему: «Роль громадських організацій у розвитку школи»

 

 

Лекція

Гнатовська Т.М.

 

Квітень

 

 

 

Участь в районному Дебатному клубі

За графіком

Гнатовська Т.М.

 

Травень

 

 

 

Анкетування учнів «Визначення типових способів реагування на конфліктну ситуацію»

 

Анкети

Кучеренко Н.О.

 

 

 

2.2.3. Національно-патріотичне виховання

 

Мета: формування патріотичної свідомості, національної гід­ності; готовності до виконання громадського та конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України; виховання національної свідомості, любові до землі свого народу; патріотизму.

Термін

Зміст роботи

Форма узагальнення

Відповідальний

Відмітка про виконння

Протягом року

 

 

 

Впровадження нових форм, методів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

Виховні заходи

Класні керівники

 

Оформлення куточків української символіки

Класні куточки

Класні керівники

 

Проведення екскурсійних поїздок та відвідування музеїв, театрів, художніх виставок «Відкрий для себе Україну»

Екскурсії

Класні керівники

 

Вересень

 

 

 

Ознайомлення з нормативно-правовою базою у сфері національно-патріо-тичного виховання.

Протокол засідання МО

Гнатовська Т.М.

 

Жовтень

 

 

 

Тиждень пам’яті до річ­ниці визволення України від нацистів

За планом

Гнатовська Т.М.

 

Участь у Всеукраїнській фізкультурно-оздоровчому  патріотичному фестивалі «Нащадки козацької слави»

Змагання

Костенко О.М.

 

Вікторина «Знавці історії українського козацтва»

Конкурс

Жеваго Ю.Г.

 

Листопад

 

 

 

День Гідності та Свободи

Виховні години

Класні керівники

 

Волонтерська акція «Дні добрих справ»

Акція

Гнатовська Т.М.

 

Конференція «Допоки пам’ять в серці незгасає» щодо трагічних подій в Україні під час Голодомору 1932-1933 років

Конференція

Гнатовська Т.М.

 

Конкурс інсценованої української пісні до Дня української писемності

Конкурс

Жеваго Ю.Г.

 

Грудень

 

 

 

Участь у Всеукраїнській акції «Лист захиснику України» (передача листів, малюнків, власних виробів)

Акція

Гнатовська Т.М.

 

Зустріч з ветеранами-афганцями

«Живі у пам’яті народній»

Виховні години

Класні керівники

 

Січень

 

 

 

День пам’яті жертв Голокосту

Виховні години

Класні керівники

 

Патріотична акція «Пам’ятаємо і не забудемо ніколи»

Акція

Гнатовська Т.М.

 

Лютий

 

 

 

«Таємниці рідної мови» до Дня рідної мови

Свято

Жеваго Ю.Г.

 

Участь у Всеукраїнській туристсько-краєзнавчих експедиціях: «Моя Бать-ківщина – Україна», «Історія міст і сіл України»

Краєзнавчі роботи

Шелест Л.Ю.

 

Березень

 

 

 

Шевченківські дні в школі «Уклін та шана Кобзарю»

За планом

Жеваго Ю.Г.

 

Участь в міському конкурсі учнівських творчо-пошукових робіт «Мій родовід»

Конкурс

Класні керівники

 

Квітень

 

 

 

Проведення благодійної ярмарки для збору речей дітям-переселенцям з зони АТО

Акція

Гнатовська Т.М.

 

Зустрічі з ветеранами другої світової війни

Виховні години

Класні керівники

 

Травень

 

 

 

Акція «Ті, хто боролися за Свободу» до Дня Пам’яті та примирення

Акція

Гнатовська Т.М.

 

Концерт для ветеранів Управління Південної залізниці

Концерт

Жеваго Ю.Г.

 

Акцію щодо впорядкування пам’ятного знаку загиблим в канцтаборах

Акція

Гнатовська Т.М.

 

День української культури. День вишиванки

Концерт

Жеваго Ю.Г.

 

2.2.4. Допризовна підготовка юнаків, військово-патріотична робота

 

Термін

Зміст роботи

Форма узагальнення

Відповідальний

Відмітка про виконння

Протягом року

 

 

 

Здійснювати контроль за якістю проведення занять з Захисту Вітчизни

Контроль

Стеценко І.Ю.

 

Вересень

 

 

 

Організувати роботу з допризивної підготовки юнаків

Накази

Стеценко І.Ю.

 

Призначити відповідальних за приписку юнаків 2001 р.н.

Наказ

Стеценко І.Ю.

 

Організувати заняття з предмету «Захист Вітчизни»

Наказ

Стеценко І.Ю.

 

Організувати роботу гуртка «Влучний стрілець» для учнів 10,11-х класів

Графік роботи

Гнатовська Т.М.

 

Жовтень

 

 

 

Провести заходи, присвячені Дню Захисника Вітчизни

План заходів

Гнатовська Т.М.

 

Листопад

 

 

 

Провести зустрічі з представниками військових професій

Зустрічі

Гнатовська Т.М.

 

Грудень

 

 

 

Провести Місячник національно-патріотичного виховання

За планом

Гнатовська Т.М.

 

Відзначення Дня збройних сил України

Змагання

Лобода Г.Г.

 

Січень

 

 

 

Провести зустрічі з представниками військомату

Зустрічі

Гнатовська Т.М.

 

Лютий

 

 

 

Організувати зустрічі з героями АТО

Зустрічі

Жеваго Ю.Г.

 

Березень

 

 

 

Прийняти участь в районних змаганнях гри «Патріот»

Змагання

Гнатовська Т.М.

 

Квітень

 

 

 

Провести змагання учнів 10-11 класів в рамках Дня Цивільного захисту

Змагання

Гнатовська Т.М.

 

Травень

 

 

 

Провести уроки мужності «Це треба не мертвим, це треба живим»

Сценарій

Класні керівники

 

Підвести результати роботи з допризивної підготовки юнаків

Наказ

Стеценко І.Ю.

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Екологічне виховання

 

Мета: формування знань про сучасні проблеми екології, розумін­ня кожним учнем найголовнішої проблеми людства — проблеми ви­живання, яка стосується не лише людей, але й кожної живої істоти; виховання у учнів почуття єдності з природою, відповідаль­ності за стан її збереження; залучити школярів до громадської діяль­ності, спрямованої на захист оточуючого середовища; виховувати у учнів відчуття краси природи, її неповторності.

 

Термін

Зміст роботи

Форма узагаль-нення

Відповідальний

Відмітка про виконння

Веесень

Участь в екологічній акції

«Чисте подвір’я»

Суботник

Гнатовська Т.М.

 

Участь в конкурсі «Птах року»

Конкурс

Жеваго Ю.Г.

 

Жовтень

Екологічний місячник «Золота Осінь»

За планом

Гнатовська Т.М.

 

Виставка осінніх букетів до Дня вчителя «Який прекрасний цей світ, подивися!»

Виставка

Жеваго Ю.Г.

 

 

Акція по збору каштанів

Збір

Гнатовська Т.М.

 

Листопад

 

 

 

Шкільне світо «Останній танок осені»

Сценарій

Жеваго Ю.Г.

 

Екологічна та соціальна акція «Допоможи воїнам АТО!» (збір пластикових кришок)

Акція

Гнатовська Т.М.

 

Грудень

 

 

 

Акція «Турбота про птахів»

Виготовлення годівничок

Жеваго Ю.Г.

 

Відвідування притулку для тварин

Акція

Гнатовська Т.М.

 

Січень

 

 

 

Екологічний місячник «Весела Зима»

За окремим планом

Гнатовська Т.М.

 

Екологічна ініціатива «Допоможи звірам зоопарку» (збір корму для тварин)

Колективна праця

Гнатовська Т.М.

 

Лютий

 

 

 

Акція «Допоможи птахам взимку» (збір корму для птахів)

Колективна праця

Гнатовська Т.М.

 

 

Березень

 

 

 

Екологічна акція «Зелена весна». Упорядкування шкільного подвір’я, клумб

День довкілля

Класні керівники

 

Збір корму для безпритульних тварин

Акція

Гнатовська Т.М.

 

Квітень

 

 

 

Екологічний місячник «Зелена Весна»

За планом

Гнатовська Т.М.

 

День птахів

Свято

Жеваго Ю.Г.

 

Травень

 

 

 

Екологічна ініціатива «Збережи дерево!» (збір макулатури)

Колективна праця

Гнатовська Т.М.

 

 

2.2.6. Естетичне виховання

 

Мета: розвиток інтересу до культури рідного краю; виховання ес­тичного смаку, відчуття прекрасного; розвиток творчого потенціалу кожної людини; 3абезпечен­ня реалізації кожною особистістю її нахилів і здібностей.

 

Термін

Зміст роботи

Форма узагальнення

Відповідальний

Відмітка про виконння

Вересень

 

 

 

Виставка стіннівок, присвячених

Дню вчителя

Виставка

Класні керівники

 

Робота зі створення іміджу учня школи (шкільна форма)

Рейди

Рада «ЮНЕК»

 

Жовтень

 

 

 

Заходи до Місячника бібліотек

За планом

Караванська О.Б.

 

Конкурс малюнків до Дня художника

«Я майбутній художник»

Виставка малюнків

Жеваго Ю.Г.

 

Листопад

 

 

 

Літературно – музичний вечір «Сучасна українська музика»

Концерт

Жеваго Ю.Г.

 

 

Грудень

 

 

 

«До нас прийшов Святий Миколай»

Свято

Жеваго Ю.Г.

 

Декада шкільного театру

Заходи

Жужельська О.І.

 

Січень

 

 

 

Українські вечорниці: новорічні колядки, щедрівки

Свято

Кулєва Н.І.

 

Лютий

 

 

 

Конкурс малюнків «Бюджет країни очима дитини»

Виставка

Жеваго Ю.Г.

 

Березень

 

 

 

Шевченківські дні. Конкурс читців поезії Т.Г.Шевченка

Конкурс

Гавриленко К.І.

 

Випуск листівок-вітань до 8 Березня

Газети. Листівки

Класні колективи

 

До Дня театру відвідування вистав

Культпоходи

Класні керівники

 

Квітень

 

 

 

Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги

За планом

Караванська О.Б.

 

Виховні години «Чорнобильські дзвони». Виставка стінгазет, малюнків, присвячених трагедії на ЧАЕС

Виставка

Класні керівники

 

Травень

 

 

 

Конкурс малюнків до Свята мами

Конкурс

Класні керівники

 

Фестиваль культур «Україно, ми діти твої»

Концерт

Жеваго Ю.Г.

 

 

 

 

 

2.2.7. Фізичне виховання та здоровий спосіб життя

 

Мета: мотивація здорового способу життя; набуття знань і досвіду щодо власної безпеки; виховання відповідального ставлення до влас­ного здоров’я; формування потреб здорового способу життя з усвідомленням того, що здоров’я людини залежить від здоров’я природи і суспільства.

 

Термін

Зміст роботи

Форма узагальнення

Відповідальний

Відмітка про виконння

Протягом року

 

 

 

Використання здоров`язберігаючих технологій в організації роботи з формування здорового способу життя

За планом

Вчителі школи

 

Районні змагання з футболу, баскетболу, волейболу, бадмінтону

За графіком

Костенко О.М.

 

Вересень

 

 

 

Місячник безпеки дорожнього руху

За планом

Класні керівники

 

Організаці роботи по залученню учнів до шкільних та позашкільних спортивних секцій

Агітаційна робота

 

Керівники гуртків

 

 

Організація роботи з профілактики шкідливих звічок серед учнів (паління, вживання алкогольних напоїв та психотропних речовин)

Наказ

План заходів

Гнатовська Т.М.

Класні керівники

 

День фізичної культури і спорту: змагання «Старти надій».

Змагання

 

Гнатовська Т.М.

 

Жовтень

 

 

 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

За планом

Гнатовська Т.М.

 

Виховні години з безпеки життєдіяльності. Повторення правил дорожнього руху учнів перед канікулами.

Виховні години

Класні керівники

 

Листопад

 

 

 

Зустрічі учнівської молоді з відомими спортсменнами, тренерами.

Зустрічі

Класні керівники

 

Грудень

 

 

 

Всесвітній День боротьби зі СНІДом

За планом

Кучеренко Н.О.

 

Січень

 

 

 

Зустріч учнів школи з працівниками Центру соціальних служб для молоді, Служби у справах дітей

Круглий стіл

Гнатовська Т.М.

 

Лютий

 

 

 

Місячник профілактики негативних явищ

За планом

Гнатовська Т.М.

 

Березень

 

 

 

Місячник безпеки на воді

За планом

Класні керівники

 

Квітень

 

 

 

Всесвітній День здоров’я

Заходи

Класні керівники

 

Участь у Міжнародному марафоні

Змагання

Костенко О.М.

 

Травень

 

 

 

Тиждень знань з безпеки дорожнього руху

За планом

Гнатовська Т.М.

 

Участь в гандбольному турнірі

Змагання

Костенко О.М.

 

 

2.2.8. Трудове виховання та профорієнтаційна робота

Мета: залучити школярів до ак­тивної суспільної праці.

Термін

Зміст роботи

Форма узагальнення

Відповідальний

Відмітка про виконння

Протягом року

 

 

 

Співпраця та організація зустрічей з представниками ПТНЗ, технікумів, вищих навчальних закладів

Зустрічі, бесіди

Гнатовська Т.М.

 

Оформлення куточків профорієнтації у шкільній бібліотеці

Інформаційні матеріали

Каравнська О.Б.

 

Вересень

 

 

 

Зустріч з представниками міського Центру зайнятості

Зустріч

Гнатовська Т.М.

 

Відвідування міського заходу

«Ніч науки»

Екскурсія

Класні керівники

 

Жовтень

 

 

 

Рейди-огляди «Ми– господарі класу»

Рейд-огляд

Рада «ЮНЕК»

 

Листопад

 

 

 

Проведення циклу лекцій і бесід для старшокласників із проблем підготовки до життя у ринкових умовах

Лекції, бесіди

Класні керівники Психолог

 

Грудень

 

 

 

Анкетування «Коло моїх інтересів»

Звіт

Кучеренко Н.О.

 

Січень

 

 

 

Відвідування міського Центру зайнятості

Екскурсія

Кучеренко Н.О.

 

Лютий

 

 

 

Знайомство з Кодексом законів про працю в Україні

Цикл лекцій

Касімова М.Б.

 

 

Березень

 

 

 

Робота у «Книжковій лікарні»

Колективна праця

Караванська О.Б.

 

Квітень

 

 

 

Трудовий десант «Зробимо шкільне подвір'я чистим»

Суботник

Класні керівники

 

Травень

 

 

 

Місячник профорієнтаційної роботи

За планом

Гнатовська Т.М.

 

 

РОЗДІЛ 3. СПІВРОБІТНИЦТВО СІМ’Ї, ШКОЛИ, ГРОМАДСЬКОСТІ, ПОЗАШКІЛЬНИХ УСТАНОВ

 

 

3.1. Співробітництво школи та сім’ї. Робота з батьками, громадськістю

 

Термін

Зміст роботи

Форма узагальнення

Відповідальний

Відмітка про виконння

Протягом року

 

 

 

Участь у роботі

«Школи батьківства»

Районні семінари

Голови батьківських комітетів

 

Реалізація проекту «Шкільний дім: батьки, діти, вчителі».

Проект

Гнатовська Т.М. Класні керівники

 

Проведення відкритих уроків для батьків, зустрічі батьків з учителями–предметниками, класними керівниками, адміністрацією

Індивідуальна робота

Класні керівники

 

Залучення батьків до участі в загальношкільних, класних, позаурочних заходах, роботі гуртків, секцій

Заходи

 

Класні керівники

Керівники гуртків

 

Батьківські збори (за окремим графіком)

Протоколи

Класні керівники

 

Робота батьківського комітету школи

(за окремим графіком)

Протоколи

Адміністрація

 

Вересень

 

 

 

Анкетування батьків щодо діяльності школи з навчання і виховання дітей за минулий навчальний рік

Анкетування

Практичний психолог

 

Індивідуальні бесіди та консультації для батьків 1 класу

Індивідуальна робота

Соколова С.С.

 

Проведення консультацій з питань адаптації учнів 5 класу

 

Консультації

Учителі-предметники

Психолог

 

Жовтень

 

 

 

Співбесіди з батьками випускників

 

Індивідуальні бесіди

Адміністрація

Психолог

 

Листопад

 

 

 

Проведення Дня відкритих дверей з метою ознайомлення батьків з формами навчально – виховної роботи у школі

Зустрічі

Адміністрація

Класні керівники

 

Грудень

 

 

 

Індивідуальні бесіди з батьками з питань запобігання неуспішності учнів

Індивідуальні бесіди

Класні керівники Психолог

 

Січень

 

 

 

Індивідуальні бесіди з батьками з питань пропусків уроків учнями без поважних причин

Індивідуальні бесіди

Гнатовська Т.М. Класні керівники Психолог

 

Лютий

 

 

 

Індивідуальні бесіди з батьками з питань запобігання шкідливим звичкам

Індивідуальні бесіди

Гнатовська Т.М., класні керівники

 

Березень

 

 

 

Індивідуальні бесіди з батьками учнів, схильних до агресії та правопорушень

Індивідуальні бесіди

Кучеренко Н.О.,

Руда К.О.

 

Квітень

 

 

 

Заохочення батьків листами подяки за успіхи у вихованні дітей та участі у житті школи і класу

Листи, подяки

Адміністрація

 

Травень

 

 

 

Звіт директора школи перед трудовим колективом школи, батьківським активом школи та громадськістю

Звіт

Стеценко І.Ю.

 

 

 

3.2. Тематика проведення батьківських зборів

 

Вересень 2018

 

1-5 класи

 1. Вікові психолого-фізіологічні особливості школярів, труднощі та допомога в період адаптації дітей до школи.

 2. Залучення дітей до гуртків, секцій за інтересами з метою запобігання бездоглядності та безпритульності.

 3. Ознайомлення батьків із законом України «Про освіту» та Сімейним кодексом України.

 4. Профілактики щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.

 

6 - 8, 10 класи

 1. Психоемоційний клімат в учнівському колективі та його вплив на розвиток дитини.

 2. Патріотичне виховання дітей у сім’ї, зв'язок поколінь, знайомство з культурою, звичаями і традиціями родини та рідного краю.

 3. Інформування батьків з правилами внутрішнього розпорядку школи (використання мобільних телефонів під час НВП, заборона тютюнопаління )

 4. Попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури

 

9, 11 класи

 1. Роль  сім’ї у визначенні життєвого шляху старшокласників. Питання профорієнтаційної роботи з учнями 9-х класів, допомога батьків у виборі майбутньої професії.

 2. Про шкідливі звички і роль батьків в подальшому розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя.

 3. Патріотичне виховання дітей у сім’ї, зв'язок поколінь, знайомство з культурою, звичаями і традиціями родини та рідного краю.

 4. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.

 

 

Листопад 2018

 

1-5 класи

 1. Ознайомлення батьків із Стратегією сталого розвитку «Україна - 2020» та Національною стратегією у сфері прав людини до 2020 року

 2. Формування здорового способу життя. Профілактика негативних явищ.

 3. Розвиток пізнавальних та творчих здібностей дітей.

 4. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки.

 

6-8, 10 класи

 1. Ознайомлення батьків із Стратегією сталого розвитку «Україна - 2020» та Національною стратегією у сфері прав людини до 2020 року.

 2. Формування здорового способу життя . Профілактика негативних явищ.

 3. Духовний світ особистості. Морально-етичні цінності особистості та їх врахування в сучасному сімейному вихованні.

 4. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки.

9, 11 класи

 1. Ознайомлення батьків із Стратегією сталого розвитку «Україна - 2020» та Національною стратегією у сфері прав людини до 2020 року.

 2. Формування здорового способу життя . Профілактика негативних явищ.

 3. Профорієнтація і допрофільна  підготовка старших підлітків; шляхи самовизначення і вибору професії.

 4. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки.

Лютий 2019

1- 8 клас

 1. Виховання дитини в сім'ї. Роль сім'ї у вихованні особистості. Роль особистого прикладу батьків. Юридична відповідальність батьків за виховання дітей.

 2. Розумове та психологічне навантаження в навчанні. Режим дня та відпочинок.

 3. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.

9 клас

 1. Інформування батьків про проведення ДПА. Анкетування батьків щодо вибору профільності класу і термінів подачі заяв в яких вказано профільність класів.

 2. Розумове та психологічне навантаження в навчанні. Режим дня та відпочинок.

 3. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.

10 клас

 1. Результати навчання в профільних класах.

 2. Питання по профорієнтаційній роботі серед учнів 10-х класів, допомога батьків у виборі майбутньої професії.

 3. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.

11 клас

 1. Сім’я, освіта, вибір життєвого шляху. Державна підсумкова атестація і незалежне зовнішнє оцінювання знань.

 2. Розумове та психологічне навантаження в навчанні. Режим дня та відпочинок.

 3. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.

Квітень 2018

 

1-8, 10 класи

 1. Підсумки навчального року. Організація літнього відпочинку та оздоровлення.

 2. Активні форми літнього сімейного відпочинку, відпочинок.

 3. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки та під час літнього відпочинку.

 

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ

 

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

 

Відповідальний

Форма узагальнення

(відмітка про виконання)

 

4.1. Заходи щодо збереження життя та здоровя учнів

1.

 

Видати наказ «Про організацію роботи педагогічного колективу школи щодо збереження життя та здоров’я учнів»

Серпень

 

Гнатовська Т.М.

 

Наказ

2.

 

Контроль за своєчасним проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності, бесід по збереженню здоров’я учнів

Постійно

 

Гнатовська Т.М.

Журнали

3.

Проведення інструктажів з учнями з безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури

Постійно

Учителі

фізичної культури

Журнали

4.

Проведення інструктажів з учнями з безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики, хімії, інформатики, трудового навчання під час проведення практичних та лабораторних робіт

Згідно календарно- тематичного плану

Учителі-предметники

Класні журнали

5.

Організація роботи з профілак-тики та попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та у побуті

Постійно

 

Класні керівники

Учителі

План роботи

6.

Систематично запрошувати до школи співробітників патрульної поліції, МНС, лікарів, для проведення бесід з учнями та батьками.

Протягом року

Гнатовська Т.М.

Класні керівники

 

План роботи

7.

Забезпечити систематичне проведен­ня санітарно-просвітницької роботи серед учнів та батьків

Постійно

 

Гнатовська Т.М.

Класні керівники

 

План роботи

8.

 

Підготувати та провести:

- Місячник безпеки дор.руху;

- тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності;

- тиждень пожежної безпеки;

- Місячник безпеки на воді;

- тиждень охорони праці;

- День Цивільного захисту

- тиждень безпеки дорожнього руху.

 

Вересень

 

Жовтень

 

Листопад

Березень

Квітень

Квітень

Травень

 

 

Гнатовська Т.М.

Жеваго Ю.Г.
Шелест Л.Ю.

 

Сценарії

План заходів

9.

 

Підготувати шкільні команди ЮІР та ДЮПР до участі у районних змаганнях

Березень Квітень

 

Гнатовська Т.М.

Сценарії

10.

 

Організувати відвідування пожежно – технічної виставки учнями школи

Протягом року

 

Класні керівники

 

Графік

11.

 

Здійснювати контроль за проведенням медичного огляду учнів школи.

Протягом року

 

 

Гнатовська Т.М.

Кл. керівники

Медична сестра

Накази

12.

Зарахування учнів до підготовчої, спецмедгрупи та звільнення від уроків фізичної культури

Протягом року

 

Фінько Т.А.

Довідки

Накази

13.

 

Організація та проведення виставок дитячих малюнків, вікторин, конкурсу кросвордів, плакатів на теми: «Вогонь - друг чи ворог», «Моя дорога до школи», «Ми за здоровий спосіб життя», «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

Протягом року

 

Гнатовська Т.М.

Класні керівники

 

Звіти

14.

 

Проведення тематичних диктантів з питань збереження життя та здоровя учнів

Протягом року

 

Гнатовська Т.М.

 

Диктанти

15.

 

Проведення бесід з безпеки життєдіяльності напередодні канікул

Жовтень

Грудень

Березень

Травень

Класні керівники

Запис у щоденниках

 

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1

Аналіз виховної роботи школи за 2016/2017 навчальний рік

2

 

 

1.1. Аналіз виховної роботи.

2

1.2. Аналіз профорієнтаційної роботи

9

1.3. Аналіз роботи з соціального захисту учнів

10

1.4. Аналіз роботи з організації медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників

12

1.5. Аналіз роботи з організації харчування учнів

14

1.6. Аналіз роботи з попередження дитячого травматизму

17

Розділ 2

Система виховної роботи в школі

19

 

2.1.

Організаційні заходи

19

2.2.

Напрямки виховної роботи

20

2.2.1. Традиції школи

20

2.2.2. Громадянсько-правове виховання

21

2.2.3. Національно-патріотичне виховання

22

2.2.4. Допризовна підготовка юнаків, військово-патріотична робота

24

2.2.5. Екологічне виховання

25

2.2.6. Естетичне виховання

26

2.2.7. Фізичне виховання та здоровий спосіб життя

27

2.2.8. Трудове виховання та профорієнтаційна робота

28

Розділ 3

Співробітництво сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ

29

 

3.1.

Співробітництво школи та сім’ї. Робота з батьками, громадськістю

29

3.2.

Тематика проведення батьківських зборів

30

Розділ 4

Охорона праці та безпеки життєдіяльності, пожежна безпеки та попередження дорожньо-транспортного травматизму

33

 

4.1.

Заходи щодо збереження життя та здоров’я учнів

33

 


 

Звіт

про проведення Тижня знань

з основ безпеки життєдіяльності, протипожежних

тренувань та евакуації

в Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №18

в 2017/2018 навчальному році

 

п/п

Заходи

Класи

Термін

Відповідальні

1.

Поновлення інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності

1-11 класи

30.10.2018

Класні керівники

2.

Виховні години «Найвища цінність – це життя»

1-11 класи

30.10.2018

Класні керівники

3.

Конкурс малюнків «Безпечне життя»

3-6 класи

31.10.2018

Жеваго Ю.Г., педагог-організатор

4.

Перегляд фільму «Безпечна поведінка вдома»

5-11 класи

31.10.2018

Класні керівники

5.

Вікторина «Моя безпека – запорука мого життя»

5-7 класи

01.11.2018

Соколова М.І., вчитель фізичної культури

6.

Круглий стіл

«Професія рятівник»

8-9 класи

01.11.2018

Костенко О.М., вчитель фізичної культури

7.

Екскурсія до пожежної частини Холодногірського району

3-7 класи

02.11.2018

Класні керівники

8.

Протипожежні тренування

Під час евакуації

8-11 класи

02.11.2018

Гнатовська Т.М., заступник директора з ВР

9.

Практичне заняття за участю представників Червоного Хреста

«Надання першої домедичної допомоги травмованим і потерпілим»

8-11 класи

03.11.2018

Гнатовська Т.М., заступник директора з ВР

10.

Загальношкільний урок «Безпека життєдіяльності – запорука життя»

1-11 класи

03.11.2018

Класні керівники

 

 

P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }P.cjk { font-family: "SimSun","宋体"; font-size: 10pt; }P.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }

 

Звіт

про проведення Тижня безпеки дорожнього руху

в Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №18

в 2018/2019 навчальному році

 

п/п

Заходи

Класи

Термін

Відповідальні

1.

Виховні години

«Безпека дорожнього руху – запорука життя»

1-11 класи

13.11.2018

Класні керівники

1-11 класів

2.

Конкурс класних куточків

з питань безпеки дорожнього руху

1-11 класи

13.11.2018

Гнатовська Т.М.,

Рада «ЮНЕК»

3.

Конкурс малюнків

«Твоя дорога від дому до школи»

1-7 класи

14.11.2018

Жеваго Ю.Г.,

педагог-організатор

4.

Конкурс плакатів «Молоде поко-ління за безпеку дорожнього руху»

8-11 класи

14.11.2018

Гнатовська Т.М.,

заст. директора з ВР

5.

Вікторина «Знай і виконуй правила дорожнього руху»

1-4 класи

15.11.2018

Вчителі початкової школи

6.

Виступ агітбригади юних інспекторів руху

7-9 класи

15.11.2018

Асадулова А.Г., керівник загону

7.

Перегляд циклу фільмів

«Безпека на дорозі»

1-11 класи

16.11.2018

Класні керівники

1-11 класів

8.

Круглий стіл «На стражі порядку на дорозі»

10-11 класи

16.11.2018

Костенко О.М. – вчитель фізкультури

9.

Зустріч учнів школи

з інспекторами ДПС

«Дорожньо-патрульна поліція на стражі порядку»

5-6 класи

17.11.2018

Гнатовська Т.М.,

заст. директора з ВР

10.

Екскурсія «Елементи вулиць

та доріг»

1-4 класи

17.11.2018

Класні керівники

 


1
2